Varbanovbooks.com

Dealers |
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

ДОЛНА МИЗИЯ

logo

 

ДИОНИСОПОЛ

Dionysopolis         Древногръцка колония на Черно море – до днешния град Балчик. Възниква през V век пр. Хр. под името Круной на мястото на халколитно и тракийско селище. От края на ІІІ в. пр. Хр. се преименува на Дионисопол. През 72 год. пр. Хр. за кратко вре-ме попада под римско владичество, след което е завладян от гетите. В началото на І век отново попада в пределите на Римската империя. В края на VІ – началото на VІІ в. градът  е разрушен.
         През ІІ в. сл. Хр. получава право на автономно монетосечене и първият император, който издава монети тук, е Антонин Пий, а последният – Гордиан ІІІ. Познати са монети общо от 12 епонима, а с вариантите – 14.

ИСТРОС

Istrus         Колония основана около 650 год. пр. Хр. южно от устието на река Дунав. Скоро след това става важен кръстопътен център за цялата област. Местни продукти – зърно, риба, мед, а също и роби – се разменяли за гръцки товари. Градът води три века непрекъсната война с келтите. През 72 год. пр. Хр. Истрос е превзет от римските легиони. През 248 год. сл. Хр. е превзет от готите, а през VІІ в. окончателно е разрушен от аварите.
         В периода на римско владичество получава право на автономно монетосечене и в продължение на повече от 150 години се издават римски империални монети – от Адриан до Гордиан ІІІ.

КАЛАТИС

Callatis         Калатис (сега Мангалия в Румъния) е най-старият град в Румъния, разположен на черноморското крайбрежие. Основан около 2500 год. пр. Хр., от гръцки мореплаватели, които го наричат Калатис. се развива като важен пристанищен и търговски център. След като през 1 век пр. Хр. попада под римско владичество.Получава право на автономно монетосечене и в продължение на около два века издава собствени монети с ликове на императорите и членове на техните семейства, като първият от тях е Нерон, а последният – Филип ІІ.

 

МАРЦИАНОПОЛ

Marcianopolis         Античен град на мястото на днешния град Девня (около квартал Изворите). Води началото си от ІІ век сл. Хр. като канабе, построено от император Траян, който му дава името на сестра си Марция. До 193 год. сл. Хр. градът е към провинция Тракия, след което става главен град на провинция Долна Мизия – голям стопански и културен център на провинцията. Най-голям икономически и културен разцвет дос-тига в края на ІІ и първата половина на ІІІ век. Жители на града са гърци от малоазиатски произход, романизирани провинциалисти и траки.
          Марцианопол запада през ІІІ век, когато започват готските нашествия. Тогава тук е укрита градската хазна (около 100 000 римски денара, сечени от І в. пр. Хр. до ІІІ в. сл. Хр.), открита през 1929 год. През ІV в. градът е в икономически и политически подем, особено в периода 366-370 год., когато тук пребивава император Валент и част от костантинополския сенат. Градът е унищожен в началото на VІІ век при нашествията на авари и славяни.

         Добива правото да сече провинциални бронзови монети. Собствено монетосечене регистрират общо 15 епонима. Тук се извършва едно от най-крупните монетосечения от страна на античните градове по днешните български земи, като Марцианопол също е приобщен към монетната лига на западнопонтийските градове.

 

НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ

Nicopolis ad Istrum         Античен град до село Никюп, Великотърновско. Никополис ад Иструм (“Град на победата на Дунав”) е римски провинциален град, основан от император Траян в чест на победите му над даките през 102 и 106 год. сл. Хр Заселен от траки и пресел-ници от Мала Азия – Витиния, Никея и Понтос, които се занимават предимно с търговия и занаяти. Официален език тук е бил гръцкият. Достига икономически и култу-рен разцвет през ІІ и началото на ІІІ в. сл. Хр. Силно развити са изкуството и заная-тите.
         Получава от римската управа правото на собствено монетосечене. От 138 год. до 232 год. градът сече собствени бронзови монети в големи количества и разнообразни типажи (над 1000 типажа). Антонин Пий е първият император, чийто лик се появява върху никополските монети, а последният е на Гордиан ІІІ. Познати са моне-ти от 14 епонима.

         Разрушен в края на VІ в. от авари и славяни. През Х-ХІ в. на неговото място възниква българско селище, което и до днес носи турския вариант на името на града – Никюп.

 

ОДЕСОС

Odessus         Античен град на мястото на днешния град Варна. Основан  през VІ век пр. Хр. от жители на град Милет, Мала Азия, до старо тракийско или предтракийско сели-ще със същото име. През 341 год. пр. Хр. е обсаден от Филип ІІ Македонски, а през 313 год. пр. Хр. – от Лизимах. След втората половина на ІV в. пр. Хр. израства като голям търговски център с пристанище. През 29-28 год. пр. Хр. градът е завладян от римляните. От 15 год. сл. Хр. е в границите на римската провинция Долна Мизия и запазва позициите си на голям търговски център.
          През ІІ-ІІІ век се развива като важен икономически и културен център. Значителна роля в икономическия, политическия и културен живот на Одесос имат траките – тракийският бог Дарзалас е главен бог на града и в негова чест се устройват спортни състезания. В началото на VІІ век Одесос е превзет от славяните. От този момент градът се именува Варна.
          От средата на ІV в. пр. Хр. сече бронзови монети, а през ІІІ - ІІ в. пр. Хр. и златни и сребърни монети.

          През І век сл. Хр. Одесос получава право на собствено монетосечене и издава монети във времето от император Домициан до император Гордиан ІІІ. Известни са монети от общо 21 епонима.

ТОМИ

Tomis

         Античен град на мястото на днешния румънски град Констанца, на западното крайбрежие на Черно море. Град-колония, основан от жители на град Милет. Независимо от това, че веднага след основаването си Томи попада под икономическа зависимост от градовете Калатис и Истрос, с бързото си развитие принуждава останалите да му се обърне необходимото внимание. С времето Томи става крупен икономически център на Западното Причерноморие. От 9 до 17 год. сл. Хр. тук в изгнание се е намирал Овидий. Като потвърждение, че е бил голям град, говорят археологичните разкопки на античното пристанище (здания с мозайки, складове, терми).        
         До попадането под римска власт, монетарницата на Томи издава големи коли-чества бронзови автономни монети. При Лизимах (323-281 год. пр. Хр.) издава и златни монети.

         През Императорския период, още по времето на Август, монетарницата в Томи започва да издава монети, като изобилните издания продължават до времето на Филип ІІ. Може да се каже, че вероятно Томи е монетарницата на Балканския полуостров, издала най-много монетни серии.

logoAbout Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us |© 2007 ADICOM Publishers