Varbanovbooks.com

Dealers |
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Нумизматична литература от други български автори

 

Viminacium

 

       Жеков Г., Христова Н. Монетосеченето на Горна Мизия,  ВИМИНАЦИУМ, Благоевград 2004 год., на български, първо издание, мека корица, 2 части, 8 глави, 102 каталожни номера, 230 фотоса, 64 стр.

        Този каталог представя провинциалното монетосечене на Виминациум като дава възможност за точното определяне и стойностна оценка на всички монети издадени във Виминациум. Авторът предлага за пръв път нови непубликувани монетни типове. Освен стойностна оценка всяка монета е представена със степен на рядкост от R1 до R10.

 

Dionysopolis

         Жеков Г., Монетосеченето на градовете в Долна Мизия І - ІІІ век,  ДИОНИСОПОЛ, Благоевград 2004 год., на български, първо издание, мека корица, 4 части, 25 глави, 2 цветни приложения, 54 каталожни номера, 150 фотоса, 31 графични образи, 72 стр.

       Този каталог представя провинциалното монетосечене на Дионисопол, като дава възможност за точното определяне и стойностна оценка на всички монети издадени във Дионисопол. Авторът предлага за пръв път нови непубликувани монетни типове. Освен стойностна оценка всяка монета е представена със степен на рядкост от R1 до R10.

 

Marcianopolis

       Христова Н., Жеков Г. Монетосеченето на Долна Мизия І - ІІІ век,  МАРЦИАНОПОЛ, Благоевград 2006 год., на български и английски език, първо издание, твърда корица, 2 цветни приложения, 248 стр.

        Този каталог представя провинциалното монетосечене на Марцианопол като дава възможност за точното определяне и стойностна оценка на всички монети издадени в Марцианопол. Авторът предлага за пръв път нови непубликувани монетни типове. Освен стойностна оценка всяка монета е представена със степен на рядкост от R1 до R10.

 

 

Serdica

 

       Христова Н., Жеков Г. Монетосеченето на Тракия І - ІІІ век,  Сердика, Благоевград 2007 год., на български, първо издание, твърда корица, текст на български и английски език, 5 цветни приложения, 168 стр.

        Този каталог представя провинциалното монетосечене на Сердика като дава възможност за точното определяне и стойностна оценка на всички монети издадени в Сердика. Авторът предлага за пръв път нови непубликувани монетни типове. Освен стойностна оценка всяка монета е представена със степен на рядкост от R1 до R10.

 

Bulgarian coins

      Жеков Г., Радушев А. Каталог на българските средновековни монети ІХ - ХV век, София 1999 год., на български, първо издание, мека корица, 2 части, 26 глави, 10 цветни уводни листа, 6 графични образи, 470 фотоса, 485 рисунки, 252 стр.

        Настоящата книга е съставена въз основа на нумизматичния материал от най-голямата и най-пълна нумизматична колекция от средновековни български монети, като са добавени няколко уникални екземпляра. Освен стойностна оценка всяка монета е представена със степен на рядкост от R1 до R10.

Mesambria

       Карайотов И. The coinage of Mesambria, silver and gold coins of Mesambria, том. І, Созопол 1995 год., на английски , първо издание, твърда корица, 45 черно-бели приложения с фотоси, 770 каталожни номера, 134 стр.

        В първият том на този труд са представени всички сребърни и златни монети издадени в Месамбрия, които авторът е изследвал. Представени са почти всички оболи, диоболи, драхми и тетрадрахми на Месамбрия, както и посмъртните издания на на златните статери на Александър и Лизимах. Дискутирани са хронологията и историята на Месамбрийското монетосечене, както и проблемите свързани с циркулацията им.

 

 

Odrisian Kingdom

 

        Топалов С., Одриското царство и монетосеченето на градовете от югоизточните крайбрежия на Тракия в края на V и първата половина на ІV век пр. Хр., София 2000 год., на български, първо издание, мека корица, 144 стр.

        Студията се състои от четири самостоятелни, тематично обединени статии.

        За придобиването на по-точна представа за ранното одриско монетосечене в студията е даден каталог на публикуваните до 1999 г. ранни одриски владетелски монети. В каталога са представени известните на автора сведения за количествата монети от всеки един тип, намиращи се в обществени и частни колекции.

 

 

Odrysian Kingdom

       Топалов С., Одриското царство от края на V до средата на IV в.пр.н.е. Приноси към проучване на монетосеченето и историята му, София 1994 год., на български, първо издание, мека корица, 16 стр. приложения, 176 стр.

        Топалов С., The Odrysian kingdom from the latest 5th the mid-4th B.C. Contributions to the study of its coinage and history, София 1994год., на английски, първо издание, мека корица, 16 стр. приложения, 176 стр.

       Студията се състои от 11 самостоятелни, тематично обединени статии. Публикувани са неизвестни до този момент 3 типа и 6 подтипа ранни одриски владетелски монети. В проучването са изказани и редица други нови виждания, свързани с историята и монетосеченето на Одриското царство за разглеждания период от време, като е публикуван един значителен нов нумизматичен материал от частни колекции от България с данни за местонамирането му.

 

 

Odessus

        Топалов С., ОДЕСОС. Приноси към проучване монетосеченето на града ІV - І век пр. Хр., София 1999 год., на български, първо издание, 344 стр.

        Настоящата студия има за цел да представи едно възможно по-пълно обобщено разглеждане монетосеченето и историята на Одесос през IV-I в.пр.н.е. и се състои от десет тематично обединени статии (раздели) и каталог на различните типове монети на Одесос, включително и контрамаркираните в монетарницата му монети. Публикувани санови типове монети, контрамарки и контрамаркирани с тях монети в монетарницата на Одесос.

 

 

 

Countermarking

      Топалов С., Нови приноси към проучване контрамаркирането на монети в района на западнопонтийските градове през ІІІ - І  век пр. Хр., София 2002 год., на български, първо издание, 256 стр.

      Студията “Нови приноси към проучване контрамаркирането на монети от района на западнопонтийските градове през III­I в. пр. н. е.” допълва със значителен непознат до сега нумизматичен материал и с нови доводи направените основни изводи в отпечатаната през 1997 г. студия “Принос към проучване контрамаркирането на монети на западнопонтийските градове Аполония, Месамбрия и Одесос III­I в. пр.  н. е.” и може да се разглежда като една нейна втора част. В новата студия е разгледано подробно и контрамаркирането на монети от намиращия се в близост до западнопонтийското крайбрежие град от вътрешността на Тракия Кабиле, дало възможност да се коригират някои изводи, свързани с началото и хронологията на отсичаните бронзови монети на този град

 

        Топалов С., Formes premonetaires de moyens d’echange. Les fleches-monnaies coulees d’Apollonie du Pont VII-Ve s.av.n.e., София 1993 год., мека подвързия, на френски, първо издание, 40 стр.

        В проучването е направен кратък преглед на развитието на средствата за размяна, при обръщане специално внимание на периода VIII-VII в.пр.н.е. и района на северозападното Понтийско крайбрежие. На фона на историческите събития, свързани със създаването на гръцките градове по Понтийското крайбрежие е разгледано създаването и използването на специфичните домонетни средства за размяна, каквито са монетите-стрели. Направена е класификация на единствено познатите до 1991 г. монети-стрели, имащи ребра от двете си страни, определени поради това като двустранни монети-стрели.

 

Mesambria Pontica

        Топалов С., Месамбрия Понтика. Приноси към проучване монетосеченето на града V-I в.пр.н.е, София 1995, мека подвързия, илюстрации в текста, 8 табла с фотоси, на български и резюмета на английски език на стр. 171-204., първо издание, 216 стр.

        В предлаганото ново изследване е обърнато внимание на сравнително по-малко проучените раздели от монетосеченето на Месамбрия VI-I в.пр.н.е., отнасящи се главно към бронзовото монетосечене на града. Направен е опит да се определят различните номинали бронзови монети и средните им тегла, теоретичните тегла на отделните номинали, както и наименованията на всеки един от номиналите при използване главно на нумизматичния материал за западнопонтийските градове, съхраняван в частни колекции.Представени са и непубликуваните досега монети, сечени след IV в.пр.н.е. по подобие на монетите на Месамбрия, вероятно от съседните на града тракийски племена.

        В проучването е включена и издадената през 1988 г. статия "На коя Месамбрия принадлежат монетите от типа "глава на Дионис - грозд"?" допълнена с нов нумизматичен материал.

 

Thassos

        Топалов С., Принос към проучване тетрадрахмите на Тасос от II период на монетосечене, подражанията им и свързаните с тях други имитативни монети от земите на Тракия през II-I в.пр.н.е., София 1996, мека подвързия, на български, първо издание, 200 стр.

        Предлаганата студия се състои от четири тематично обединени статии, занимаващи се с някои осъществявани през II-I в.пр.н.е. монетосеченета, свързани преди всичко с района на югозападна Тракия.В проучването е направен опит да се създаде класификация на това имащо много издатели монетосечене, да се извърши определянето на някои от тях, както и да се посочат хронологичните граници на отсичането на тетрадрахмите от основните класификационни групи.

        Дадена е информация за съществуването на имитативни бронзови монети от различни типове бронзови монети на Реметалк I и са посочени доводи от кого е осъществявано това монетосечене.

 

Countermarcs

      Топалов С., Принос към проучване контрамарките на западнопонтийските градове Аполония, Месамбрия и Одесос III-I в.пр.н.е., София 1997, мека подвързия, на български, първо издание, 144 стр.

        Студията е съставена чрез обединяване разделите, разглеждащи контрамарките на Аполония, Месамбрия и Одесос III-I в.пр.н.е. от издаденото проучване на автора "Месамбрия Понтика. Приноси към проучване монетосеченето на града VI-I в.пр.н.е." и подготвените за печат проучвания на автора "Аполония Понтика. Приноси към проучване монетосеченето на града VI-I в.пр.н.е." и "Одесос. Приноси към проучване монетосеченето на града IV-I в.пр.н.е." Към тях са добавени едно начално разглеждане на контрамаркирането на монети на западнопонтийските градове от наместниците на понтийския владетел Митридат VI, извършвано в района на западнопонтийското крайбрежие и общите изводи, които могат да се направят на база резултатите от проучването на контрамарките на разглежданите съседни западнопонтийски градове.

 

Odrisian Kingdom

 

        Топалов С., Племена и владетели от земите на Одриското царство и граничните му югозападни територии от края на VI до средата на IV в.пр.н.е. Приноси към проучване монетосеченето и историята на древна Тракия, София 1998, мека подвързия, на български,  първо издание, 358 стр.

Студията съдържа 15 тематично обединени статии, разглеждащи отделни периоди от монетосеченето и историята на племената и владетелите от земите на Одриското царство и съседните му югозападни територии от края на VI до средата на IV в.пр.н.е. Разгледани са редица нови виждания, свързани с тълкуване изображенията, символите и надписите върху тракийските племенни и владетелски монети.Публикувани са нови типове монети.

 

Thrace

        Топалов С., Приноси към проучване монетосеченето и историята в земите на източна Тракия от края на IV в. пр. н. е. до края на III в. пр. н. е., София 2001, мека подвързия, на български, първо издание, 400 стр.

      Студията се състои от дванадесет тематично обединени статии, написани между 1980-2000 години, включително с едно обединяващо ги разглеждане на историческите събития в земите на източна Тракия от края на IV до края на III в. пр. н. е. Някои от тези статии или отделни части от тях са били изнасяни като доклади, други са били предлагани и приемани за публикуване в специализирани списания, но досега нито едно от тези проучвания не е било отпечатвано.

     Представен е каталог на различните собствени типове владетелски монети, както и на отсичаните подражателни анепиграфни типове монети на племенни обединения от земите на източна Тракия от края на IV до края на III в. пр. н. е. с отбелязване на известните на автора екземпляри от всеки отделен тип.

 

Numismatic

      Кожухаров Р., Духовност в нумизматиката, Русе 2004 год., на български, първо издание, мека корица, резюме на английски, 59 илюстрации, 136 стр.

        Тази книга изследва връзката между духовността и нумизматиката (прави се изледване на монетите от създаването им през 7 - 6 в. пр.Хр. до наши дни) като това се прави за пръв път. Изработена в четири части, тя е предназначена не само за специалисти и колекционери, но и за по-широк кръг читатели.

 

 

 

Olympic games

       Кожухаров Р., Олимпийски и спортни игри пресъздадени в античното и българско възпоменателно монетосечене, Русе 2004 год., на български, първо издание, мека корица, резюме на английски, 41 илюстрации, 66 стр.

        Книгата изследва представянето на спортните игри и съвременното олимпийско движение в античната и съвременната нумизматика. Използвани са монетни екземпляри провинциален бронз от края на втори до средата на трети век сл. Хр., както и български златни и сребърни възпоменателни монети, издадени през периода 1975 - 2000 год.

        Тази книга е посветена на Българския олимпийски комитет и 28-те олимпийски игри в Атина през 2004 год.

 

Bulgarian medieval coins

            Авдев, С.: Българските средновековни монети, София, 2007, Изд. „БЕСИКÉ”,  ISBN 978-954-91635-3-7, на български, 268 илюстрации, мека корица, резюме на английски, 250 стр., 23,5 cm


            Предмет на изследването са описанието, датирането, идентифицирането и класифицирането на българските средновековни монети, сечени през ХІІІ и ХІV век. Хронологически са подредени всички известни монети на девет български царе и четирима самостоятелни владетели. Те са сечени в 82 различни монетни типа и са от седем различни  номинала  - перпери, стамини, аспри, грошове, асариони, торнезета и фолари. Описанието и наименоването на отделните типове са съобразени с правилата, утвърдени в православния канон. Всички типове и част от вариантите са илюстрирани с възможно най-представетелните екземпляри от достъпни източници.

Bulgarian medieval coins

           Авдев, С.: Монетната система в Средновековна България, София, 2005, Изд. „БЕСИКÉ”,  ISBN 954-91635-1-2, на български, 124 илюстрации, мека корица, 20 с. резюме на английски, 240 стр., 23,5 cm

            Монетната система в Средновековна България през ХІІІ в. се заражда като клон на унаследената византийската парична система. От метроложко-статистическия анализ и писмените данни, се установява, че през ХIV в. сребърното българско монетосечене се осъществява в рамките на три регионални монетни системи. Първата система се появява под влияние на сребърното монетосечене на Златната орда и е свързана със източните български земи. Втората се основа на съществуващата византийска сметководна традиция, но заимства от венецианската монетна система сребърния грош и се утвърждава в част от южнославянските, включително и в западните български региони. Третата представлява специфично добруджанско “монетосечене” и е свързана с византийския василикон от средата на ХІV век. Книгата е първото обобщаващо изследване върху монетната система в Средновековна България през ХІІІ-ХІV век.

logoAbout Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | © 2007 ADICOM Publishers